Gravferd

Mange følelser kommer fram når noen som står oss nær dør. I tillegg kommer de mange praktiske gjøremålene. Mange opplever det vanskelig i sorg og savn å samle tankene og huske alt som skal gjøres. Vi håper at denne orienteringen kan gi god hjelp og veiledning i ei vanskelig tid.

kirkegaard2

GENERELL INFORMASJON

Fastsetting av tidspunkt for gravferd
Det er kirkevergen som fastsetter tid og sted for gravferd. Hvis det skal være kirkelig gravferd, foregår den normalt fra den kirken/det kapellet som vedkommende sokner til og til gravplass i tilknytning til denne. Gravferd skal normalt finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Når forrettende prest får melding om gravferd tar hun/ han kontakt med pårørende for å avtale en samtale.

Begravelse eller bisettelse? 

Man kan velge mellom kistebegravelse, eller bisettelse før kremasjon og urnenedsetting. Velger man det siste, tar pårørende kontakt med kirkevergen for å avtale tid og sted for urnenedsettelse. Det kan ta ca. en måned før urnen kommer tilbake fra krematoriet. Urnen skal settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet. Vi vil gjerne anbefale at de nærmeste også tar del i denne handlingen og hvis ønskelig kan også prest medvirke. Urnenedsettelsen kan også foretas av kirkegårdsarbeiderne uten at noen av de nærmeste er til stede.

Hvem er ansvarlig?
Etter gravferdslovens bestemmelse er det én person som skal sørge for gravferden. Det vil si at vedkommende skal ta de nødvendige beslutninger i forbindelse med begravelsen. Hvis nærmeste pårørende etter lovens paragraf ikke kan/ vil være den som skal sørge for gravferden, må det gis skriftlig fullmakt fra vedkommende til den som tar dette ansvaret i vedkommendes sted.

Annonse til avisen(e)
Her er det naturlig å ta kontakt med den (de) avisen(e) man ønsker å benytte seg av til dødsannonsen. Avisene har sine frister, som det er viktig å være klar over. Fristen er oftest på morgenen dagen før innrykk. 

Begravelsesbyrå
De fleste kontakter et begravelsesbyrå, men det er også mulig å ordne det meste selv. Begravelsesbyrået kan for eksempel gjøre avtale med gravere og prest om tid og sted for gravferden, annonsering i avisen(e), valg av kiste, nedlegging i kiste, bårekjøring, pynting med mer. De pårørende står selvsagt fritt til å velge hvilket byrå de ønsker tjeneste fra.

Trykk neste for informasjon om kirkelig gravferd


KIRKELIG GRAVFERD
Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Kirken ønsker å rekke ut en hånd til de etterlatte og bidra til å gi avdøde en verdig gravferd. Vi ønsker å løfte fram trøst og håp i ei tid som for mange er fylt med smerte og sorg. Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenstlig karakter. Selv om den er fastlagt er det fullt mulig for dere å sette deres personlige preg på det som skal skje i kirka/kapellet. 

Båreandakt og "syning"
Presten står gjerne til tjeneste med båreandakt – en enkel samlingsstund for den nærmeste familien ved båra. Dette kan kombineres med syning av avdøde. Mange pårørende som har sett den døde, etter at han/hun er lagt i kiste, er - i ettertid - takknemlig for det. Det å se den døde er viktig for sorgprosessen og er en hjelp til å akseptere det som har skjedd. Derfor er det verdifullt, men det er pårørende selv som avgjør om man ønsker dette. Dersom den døde er på sykehus/sykehjem, kan "syning" skje der. 

 

Sang og musikk

Musikk før seremonien begynner

Det kan spilles musikk på orgel før gravferden begynner. Dette må avtales på forhånd i samtalen med presten.

Solosang/ekstra musikk
Hvis man ønsker ekstra sang eller musikk, må pårørende selv gjøre avtale med sanger og musiker. Eventuelt kan begravelsesbyrået være behjelpelig med å skaffe noen. Organisten må orienteres på tidligst mulig tidspunkt, og kan også være behjelpelig med råd, det samme kan presten. Organist og prest skal godkjenne all sang og musikk som brukes.

Salmevalget
Det er ikke alltid like lett å velge salmer til en gravferd. På en slik dag er man opptatt av å finne de riktige ordene og kjente melodier. Presten kan være til hjelp her. Det skal velges 4 salmer - 3 inne i kirken og 1 ute ved graven. Det er vanlig  å få trykket salmeark fra begravelsesbyrå, eller familien kan ordne det selv.

 

Annet

Pynting i kirka/kranser
Her gjør pårørende de avtaler man selv ønsker. Det er praktisk å benytte begravelsesbyrået, men de pårørende kan også pynte selv.

Utbæring
Etter gravferdshandlingen bæres kista ut. Ved begravelse bæres den ut på graven for å senkes ned. I Vågan brukes det tau ved senking. Til dette må det velges 6 bærere.

Etter gravferden

På første gudstjeneste etter gravferdeb i kirken gravferden var fra, leses navnet på avdøde opp i en minnestund i gudstjenesten. På Allehelgensdag leser vi opp navnene på alle som er gravlagt i kommunen siden sist Allehelgensdag, til denne gudstjenesten  sendes det ut invitasjon til familiene.

Hvis du ønsker fortsatt kontakt med prest etter gravferden, er det bare å si fra. Med jevne mellomrom arrangeres det også sorggrupper, dette vil bli annonsert.

 Les mer på Den norske kirkes sider om gravferd.

 

Trykk neste for informasjon om gravminner og pynting av grav


GRAVMINNER OG PYNTING AV GRAV

På graven kan det umiddelbart etter gravferden settes opp et kors eller annen midlertidig markering med gravlagtes navn, hvis dette er bestilt hos begravelsesbyrået. Når jorda på en kistegrav har sunket tilstrekkelig vil kirkegårdsbetjeningen sørge for planering og tilsåing, slik at alt er klart for oppsetting av gravminne. Det er flere leverandører som kan være behjelpelig med å skaffe et gravminne. De kan også sørge for å sette opp gravminne på graven. Det er festeren som har rett til å forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den. Festeren har også plikt til å holde graven i hevd. Det er festers ansvar å sørge for at gravminne er forsvarlig sikret. Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det kan rammes inn av en delt natursteinkant. Plantene kan ikke strekke seg ut over plantefeltet eller være høyere enn gravminnet.

Ta kontakt med kirkevergen for mer informasjon om dette. Vågan kirkelig fellesråd er ansvarlig for driften av de 8 kirkegårdene i Vågan. Alle som har fast bostedsadresse i Vågan har rett til fri grav i kommunen.

 

Avgift i forbindelse med gravferd

For akkompagnement av kantor til soloinnslag i gravferd tas en avgift på 750,-, dette inkluderer øving med solist.

Vågan kirkelig fellesråd tar en avgift på 1000,- pr. kiste for bruk av bårerom.

For gravferd der avdøde ikke er bosatt i kommunen, tas en avgift på 5500,- for bruk av kirken og 4500,- for graving av kistegrav pr. begravelse i festet grav, og 9500,- i ny grav. Kun nedsettelse av kiste (ingen seremoni): 4500,-/ 9500,- For graving av urnegrav tas en avgift på kr. 2500,- i festet grav og 4500,- i ny grav.

Det kan søkes om fritak for bestemmelsene dersom avdøde av helsemessige årsaker i løpet av de siste tre (3) årene har måttet flytte ut av kommunen for å komme nærmere helseinstitusjon med nødvendig pleie for vedkommende.

For gravferdsseremoni fra kirke av personer hjemmehørende i Vågan kommune, men ikke medlemmer av Den norske kirke tas en avgift på kr. 5500,- for bruk av kirken.

Det tas festeavgift for graver i Vågan. Festeperioden er 10 år av gangen. Det sendes ut faktura til fester.

Legatgraver

Ordningen med legatgraver er avviklet i Vågan. Inngåtte avtaler vil fullføres, men ingen nye vil inngås. Pris for allerede inngåtte avtaler er 1450,- pr enkeltgrav og 1850,- pr. dobbeltgrav. Det finnes private firma man kan inngå avtale med om stell av grav.